Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLOW PLANNERS

 

Artikel 1 Definities

 1. Flow Planners, gevestigd te Ouddorp en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 69235651, wordt aangeduid als dienstverlener.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject, sessie, cursus of membership, of digitale producten aanschaft, wordt aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van dienstverlener waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door dienstverlener ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien een geldigheidstermijn is verbonden aan een aanbod, zal dat in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd. 
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Dienstverlener kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer klant kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn exclusief btw en inclusief reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Er zal vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd.
 4. Dienstverlener heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst vanaf het moment van de verhoging.
 5. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan. 
 6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele geoffreerde bedrag voorafgaand aan de werkzaamheden in rekening gebracht.
 7. Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart of toegang worden verleend voordat een eerste betaling is voldaan, welke direct na het accepteren van het aanbod opeisbaar wordt.
 8. Indien partijen zijn overeengekomen dat klant in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is dienstverlener gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door klant is voldaan. Dienstverlener is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald.
 9. Werkzaamheden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd.
 10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 11. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Nadat er een herinnering is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant. 
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van dienstverlener op klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Dienstverlener zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
 5. Klant vrijwaart Dienstverlener van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant beoogde. Dienstverlener komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe. 
 2. Klant dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van klant.
 3. Klant zal alle opdrachten verleend door dienstverlener naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Dienstverlener zal klant nooit verplichten iets te doen. Klant dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Dienstverlener is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 6. Dienstverlener zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Voor bepaalde overeenkomsten zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Dienstverlener is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien zij dat na de kennismakingsgesprek nodig acht.
 3. Dienstverlener is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en dienstverlener hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan dienstverlener de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 5. Indien dienstverlener verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden omtrent coaching en sessies:
 8. Een coachingstraject wordt voor de duur van drie maanden aangegaan en stopt daarna automatisch. Indien klant het traject voortijdig wenst te beëindigen, blijft het volledig geoffreerde bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.
 9. Een traject kan na een eerste looptijd worden verlengd. Er zal in een dergelijk geval een nieuw aanbod plaatsvinden, tegen de op dat moment geldende tarieven.
 10. Een groepssessie kan niet worden verplaatst. Indien klant verhinderd is, zal deze een replay worden toegezonden.
 11. Een individuele sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Indien de sessie binnen 24 uur wordt verzet, of klant de sessie verstek laat gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
 12. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van ten minste twee weken. Indien klant per direct wenst te stoppen, blijft de betalingsverplichting tijdens de opzegtermijn in stand.
 13. De annuleringsvoorwaarden omtrent het membership zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden.

Artikel 8 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor klant.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de online cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Dienstverlener heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maakt dienstverlener gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Dienstverlener heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Klant mag tijdens de online cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor persoonlijk gebruik en plaatsing op social media met naamsvermelding worden gebruikt. 
 10. De geleverde informatie blijft het eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Dienstverlener is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 12. Dienstverlener kan klanten die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

 

Artikel 9 (Offline) workshops en eenmalige (online) sessies

 

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een sessie op een later moment. Indien een sessie niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op uit kan oefenen is dienstverlener gerechtigd de sessie online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor sommige overeenkomsten zal worden gewerkt met een minimum aantal deelnemers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, is dienstverlener gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het reeds betaalde bedrag zal worden gerestitueerd, maar klant komt niet in aanmerking voor verdere schadevergoeding.
 3. Wanneer een sessie staat gepland op een specifieke datum, is deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een sessie mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet, het deelnamebewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs en dit vooraf met dienstverlener wordt besproken.
 4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een sessie door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer dienstverlener in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. Het is niet toegestaan een gehele sessie op te nemen en/of te verspreiden. Dienstverlener zal van online sessies zelf een opname ter beschikking stellen.
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een sessie belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende sessie of toekomstige sessies uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende sessie onverlet.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, natuurverschijnselen, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Klant is bij een online sessie zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software en internetvoorzieningen.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 6. In het geval dat dienstverlener schadevergoeding is verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het bedrag dat door dienstverlener in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. Klant vrijwaart dienstverlener tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 14 Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Dienstverlener. Dienstverlener streeft ernaar om binnen 14 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

 

Aanvullende bepalingen membership

 

Artikel 16 Aanbod en betalingen

 

 1. Het membership kan zelfstandig worden afgesloten door middel van een aankoop in de webshop, waarbij een eerste betaling wordt voldaan via iDeal. Volgende termijnen zullen door middel van SEPA maandelijks worden geïncasseerd. 
 2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, met een minimale looptijd van een maand, ook wanneer niet deze gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het membership.
 3. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer het membership niet tijdig of juist is opgezegd, is klant na het eenmalig versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. De betaling voor het membership vindt maandelijks vooraf plaats.
 5. Indien klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt op een later moment nogmaals geprobeerd het openstaande bedrag te incasseren. Indien de incasso ook dan mislukt, is dienstverlener gerechtigd de toegang tot de content te ontzeggen. Indien het membership niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.
 6. Dienstverlener is gerechtigd de prijzen voor het membership aan te passen. De prijzen zullen tijdens een huidig lidmaatschap niet worden veranderd voor reeds bestaande members.

 

Artkel 17 Deelname

 

 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met deelname beoogde. Doordat dienstverlener voor het membership gebruik maakt van een platform van een derde, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Een membership is in beginsel persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 4. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren.
 5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit in beginsel geen recht op restitutie.

 

Artikel 18 Intellectueel eigendom

 

 1. Dienstverlener verleent jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om de inhoud van het membership te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 2. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt dan dat waar het membership voor bedoeld is. Het is tevens niet toegestaan inloggegevens te delen met derden. Indien klant van mening is dat de inhoud van het membership ook voor een ander van belang is, kan de persoonlijke affiliate link worden gedeeld (zie artikel 21). 
 3. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding. Indien andere members op deze content zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd jou te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.
 5. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 6. Content bestaande uit lessen in de leeromgeving en de community zal voor bestaande members beschikbaar zijn tot wederopzegging. Opnames van de workshops, masterclasses en Q&A’s blijven 4 maanden beschikbaar. Flow sessies zullen niet worden opgenomen.

 

Artikel 19 Communicatie

 

 1. Tijdens een membership kunnen members onderling communiceren. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. Klant erkent op de hoogte te zijn van de community richtlijnen.
 2. Het is tevens niet toegestaan ongevraagde zelfpromotie te verrichten. Dit geldt zowel voor communicatie in de groep, als het persoonlijk benaderen van andere members.
 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Dienstverlener kan members die door hun gedrag de uitvoering van het membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.

 

Artikel 20 Annulering

 

 1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een looptijd van tenminste een maand, tot klant tijdig opzegt. Opzegging is pas definitief na bevestiging.
 2. Geldige opzegging van het lidmaatschap dient als volgt plaats te vinden: klant kan, na een minimale looptijd van een maand, ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan een volgende incasso het abonnement  stopzetten door een mail te sturen naar dienstverlener. Indien opzegging niet tijdig of niet juist wordt gedaan, loopt het lidmaatschap en daarmee de automatische incasso voor een maand door en is opzegging pas weer mogelijk per volgende incasso.
 3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid het membership, of onderdeel van het membership te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het membership zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd.
 4. Dienstverlener kan een deel van of het geheel aan functionaliteit van het membership wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Indien het aanbieden van het membership wordt beëindigd, zal dit uiterlijk een maand voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de members en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Indien een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.

 

Artikel 21 Affiliates

 

 1. Iedere member krijgt direct na aankoop van het membership de mogelijkheid een persoonlijke affiliate link aan te maken of ontvangt een kortingscode om te delen met vrienden, familie en/of volgers.
 2. Indien een nieuwe member tot aankoop over gaat via de persoonlijke link of code, ontvangt klant een percentage van het aankoopbedrag. De vergoeding wordt enkel toegekend wanneer de affiliatelink of code is gebruikt voor de bestelling. Wanneer bestellingen worden gegenereerd zonder het volgen van de persoonlijke link of code kunnen deze niet handmatig worden toegekend.
 3. Promotie met een persoonlijke link of code mag uitsluitend gebeuren op websites en kanalen die klant zelf bezit. Klant dient bij de promotie, naar wettelijke regels, altijd te vermelden dat het een affiliate link betreft.
 4. Het is niet toegestaan promotie uit te voeren door middel van ongevraagde elektronische communicatie (spam).
 5. Promotie vindt in beginsel naar eigen inzicht plaats. Indien klant twijfelt over de juistheid van door klant gemaakt promotiemateriaal kan de content ter controle worden aangeboden aan dienstverlener.
 6. Indien klant het membership opzegt, komt de persoonlijke link of code te vervallen.